Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU eholidaypoland.pl


 

1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego eholidaypoland.pl . W regulaminie określone zostały podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

Właścicielem oraz administratorem serwisu jest :

Prestige Agencja Marketingowa Krzysztof Kosacz  ul. Warszawska 21/2, 11-700 Mrągowo, NIP: 742-193-55-07, REGON: 
519654702

2. Korzystanie z serwisu eholidaypoland.pl

Korzystanie z serwisu jest płatne zgodnie z cennikiem. Podane ceny są cenami brutto. Cennik znajduje się pod podanym poniżej adresem http://eholidaypoland.pl/cennikreklamyDodawanie obiektu do serwisu można wykonać na dwa sposoby poprzez formularz kontaktowy podany w zakładce oraz za pomocą infolini. Portal eholidaypoland.pl umożliwia bezpłatne dodanie obiektu na 14 dniowy okres próbny. Opłata za dodanie obiektu w portalu możliwa jest w czterech opcjach miesięcznej, trzymiesięcznej, półrocznej oraz rocznej. Eholidaypoland.pl zastrzega sobie prawo do dodawania obiektów. Korzystanie z serwisu eholidaypoland.pl jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.


3. Użytkownik

Użytkownikiem portalu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dokonanie aktywacji usługi strony oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych. Użytkownik oświadcza, że podane w procesie rejestracji dane są prawidłowe. Jeżeli dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu do ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Administratora przez FORMULARZ KONTAKTOWY. Użytkownik może zlecić założenie konta i wykonanie Prezentacji obiektu obsłudze serwisu. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo zgody na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w serwisie. Kopiowanie, powielanie, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach materiałów znajdujących się w serwisie eholidaypoland.pl jest zabronione. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniu prezentacji obiektu.Umieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów w serwisie eholidaypoland.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie wszelkie niezbędne prawa. W Prezentacji obiektu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, reklamujących inne serwisy niż eholidaypoland.pl . Zabronione jest również zamieszczanie logo firmy zamiast zdjęć obiektu. Administrator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu. Serwis eholidaypoland.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia prezentacji obiektu do prawidłowej kategorii obiektów lub usunięcia prezentacji bez podania przyczyny, jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu.Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta wraz z prezentacją obiektu. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia konta i konieczna jest ponowna rejestracja. Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie użytkownika, przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika, będą realizowane tak, jakby pochodziły od Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. W razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika z Systemu. W razie wykrycia nielegalnych treści, Administrator ma prawo przekazać logi serwera organom ścigania.


4. Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu eholidaypoland.pl

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez niego prezentacji oraz za zgodność treści prezentacji obiektu ze stanem faktycznym. Administrator serwisu eholidaypoland.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść udostępnionych przez Użytkownika lub osobę posługującą się jego Loginem prezentacji. Administrator nie uczestniczy w procesie rezerwacji. W przypadku roszczeń osób trzecich, z tytułu naruszenia ich praw, przez wykorzystanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, przejmie on na siebie wszystkie koszty ewentualnego postępowania sądowego, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane wystąpieniem zdarzeń od niego niezależnych, siłą wyższą lub ingerencją osób trzecich. Administrator nie gwarantuje właściwego działania serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika.


5. Pozostałe postanowienia
 

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez Administratora serwisu eholidaypoland.pl ,w dowolnym miejscu na stronie z jego prezentacją obiektu, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług serwisu lub podmiotów współpracujących z serwisem eholidaypoland.pl . Elementy te będą zamieszczane w taki sposób, aby nie zakłócały układu graficznego prezentacji obiektu. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje dotyczące serwisu eholidaypoland.pl  mogą być kierowane do Administratora przez FORMULARZ KONTAKTOWY. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 133, poz.883). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, umieszczonych w formularzu rejestracyjnym serwisu przez Administratora,w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom, wykonującym na zlecenie czynności w ramach niniejszej usługi, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 144, poz.1204).

6. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik serwisu  ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez serwiseholidaypoland.pl  płatnej usługi w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia.

Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail : reklama@eholidaypoland.pl lub listownie na adres Prestige Agencja Marketingowa Krzysztof Kosacz  ul. Warszawska 21/2, 11-700 Mrągowo

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.


7. Kwestie sporne 

Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Administratorem. Jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.